BIỆT THỰ LOẠI D – 4 PHÒNG NGỦ – 10 CĂN

TỔNG DIỆN TÍCH:  320 m2

mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-d  BIỆT THỰ LOẠI D – 4 PHÒNG NGỦ – 10 CĂN mat bang biet thu sailing club villas phu quoc d
Sailing Club Villas Phu Quoc - Biet thu tu so huu - WikiLand  BIỆT THỰ LOẠI D – 4 PHÒNG NGỦ – 10 CĂN Sailing Club Villas Phu Quoc Biet thu tu so huu WikiLand
mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-d-1  BIỆT THỰ LOẠI D – 4 PHÒNG NGỦ – 10 CĂN mat bang biet thu sailing club villas phu quoc d 1
mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-d-tang-1  BIỆT THỰ LOẠI D – 4 PHÒNG NGỦ – 10 CĂN mat bang biet thu sailing club villas phu quoc d tang 1

TẦNG 1

mat-bang-biet-thu-sailing-club-villas-phu-quoc-d-tang-2  BIỆT THỰ LOẠI D – 4 PHÒNG NGỦ – 10 CĂN mat bang biet thu sailing club villas phu quoc d tang 2

TẦNG 2